Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Projekt protipovodňovej ochrany - zámer

Projekt protipovodňovej ochrany – zámer

 

            Navrhovateľ Obec Jablonové, doručil Okresnému úradu Malacky, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa §22 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) zámer navrhovanej činnosti "Projekt protipovodňovej ochrany", vypracovaný podľa Prílohy č.9 zákona.

            Na základe uvedeného Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa §1 a §5 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §3 písm. k) a §56 písm b) zákona a podľa §18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie v zmysle žiadosti navrhovateľa o vykonanie zisťovacieho konania.

            Obec Jablonové, týmto informuje verejnosť o tomto zámere v zmysle §23 ods.3 zákona. Uvedený zámer vrátane príloh je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-projekt-protipovodnovej-ochrany-

Zámer je tiež dostupný k nahliadnutiu na obecnom úrade Jablonové v úradných hodinách.

            Podľa §6 ods.1 zákona oznamujeme adresu, na ktorú môže verejnosť predkladať svoje stanoviská a kde sa konajú konzultácie. Konzultácie je možné vykonať písomne formou stanoviska alebo osobne v čase úradných hodín.

            Podľa§23 ods.4 zákona môže verejnosť doručiť písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia, t.j. od 17.1.2018 do 7.2.2018 na adresu:

Okresný úrad Malacky

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)

Záhorácka 2942/60/A

90101 Malacky

e-mail: maria.gajdarova@minv.sk

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci

Ing. Ondrej Uhliarik, starosta


 

Projekt protipovodňovej ochrany mimo vodných tokov - zámer

Projekt protipovodňovej ochrany mimo vodných tokov – zámer

 

           Navrhovateľ Obec Jablonové, doručil Okresnému úradu Malacky, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa §22 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) zámer navrhovanej činnosti "Projekt protipovodňovej ochrany mimo vodných tokov", vypracovaný podľa Prílohy č.9 zákona.

            Na základe uvedeného Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa §1 a §5 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §3 písm. k) a §56 písm b) zákona a podľa §18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie v zmysle žiadosti navrhovateľa o vykonanie zisťovacieho konania.

            Obec Jablonové, týmto informuje verejnosť o tomto zámere v zmysle §23 ods.3 zákona. Uvedený zámer vrátane príloh je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/projekt-protipovodnovej-ochrany-mimo-vodnych-tokov

Zámer je tiež dostupný k nahliadnutiu na obecnom úrade Jablonové v úradných hodinách.

            Podľa §6 ods.1 zákona oznamujeme adresu, na ktorú môže verejnosť predkladať svoje stanoviská a kde sa konajú konzultácie. Konzultácie je možné vykonať písomne formou stanoviska alebo osobne v čase úradných hodín.

            Podľa§23 ods.4 zákona môže verejnosť doručiť písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia, t.j. od 16.1.2018 do 6.2.2018 na adresu:

Okresný úrad Malacky

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)

Záhorácka 2942/60/A

90101 Malacky

e-mail: maria.gajdarova@minv.sk

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci

 

Ing. Ondrej Uhliarik, starosta

 


 Plagat_BONEYM_2018_web.jpg
UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OREZU a VÝRUBU STROMOV 

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení  a pod vedením maximálne do výšky 3m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú  nad výšku 3m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížia k vodičom vedenia na nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác požiadať o vypnutie vedenia, a to u príslušného  špecialistu správy energetických zariadení podľa obce. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku, zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.


 Daň z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.

Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho , v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

  • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
  • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.
  • Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 
  • Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. 
  • Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Čiastkové priznanie

Ak už ste   daňovník  a v  roku 2017 nastali  zmeny rozhodujúce pre vyrubenie dane  -  nadobudli ste ďalšiu nehnuteľnosť alebo prišlo k  zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo Vám zaniklo  vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností,  ste  povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane z nehnuteľností. 

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. 

V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie.


 Informácie o obmedzení alebo o zákaze vstupu na územie vojenského obvodu  získate   na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk
 


 

SMS oznamy obecného rozhlasu

Vážení občania,
obec Jablonové Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

dnes je: 24.1.2018

meniny má: Timotej

webygroup

Úvodná stránka