Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Jarný  zber objemného odpadu bude 24. - 27. marca 2017.

Do veľkoobjemového odpadu je možnosť dávať  predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.

Do veľkoobjemového odpadu nepatrí odpad, ktorý je možné odovzdať podľa kalendára zvozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí komunálny odpad, nebezpečný odpad, ako sú obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie, akumulátory, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.

Prosíme občanov, aby rešpektovali uvedené pokyny.
Preventívna celoplošná    deratizácia 

Obec Jablonové v zmysle §4 ods. 3 písmeno  g/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v spojení s §12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( podľa ustanovení   §51 ods. 1 písm. a) a §53 písm. a) uvedeného zákona vykonávajú reguláciu živočíšnych škodcov   všetky fyzické osoby- občania, fyzické osoby- podnikatelia, právnické osoby i obec).

NARIAĎUJE

vykonanie povinnej  celoplošnej deratizácie  v období od 1.4.2017   do 15.5.2017  na území obce.
 
UPOZORNENIE

Zmena úradných hodín od 1.4.2017

Pondelok          8:00-11:30        12:30- 16:00 hod         

Utorok              8:00-11:30        12:30- 16:00 hod         

Streda               8:00-11:30        12:30- 17:00 hod         

Štvrtok             nestránkový deň

                       Piatok               8:00  - 13:00 hod

                      Stavebný úrad Ing. Mrázová

                      Pondelok    8:00-11:30        12:30- 15:00 hod


 

Mimoriadne núdzové opatrenie pre chovateľov domácej hydiny.


 

Stála služba vo veci výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy-"vtáčej chrípky"   u hydiny  a iného voľne žijúceho vtáctva na území SR - tel: 02/ 4341 1190,   02/ 4859 3000.

Pohotovostné mobilné čísla:  0915 983 755, 0911 900 380, 0905 897 609.

RVPS Senec, Svätoplukova 50, Senec, tel: 02/4592 6213,  Riaditel.SC@svps.sk

RVPS Bratislava - mesto, Polianky 8, Bratislava, tel.:02/ 6446 1209,  Riaditel.BA@svps.sk

 
OZNAM

Výber poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad, daň z nehnuteľnosti  a  psa v hotovosti do pokladne Obecného úradu  začne     od 20.2.2017počas stránkových hodín v čase:

Pondelok od 8: 00 hod. do 11:20 hod. -      od 12:30 hod. do 15:30 hod.

Streda      od 8: 00 hod. do 11:20 hod. -      od 12:30 hod. do 16:30 hod.

Piatok      od 8: 00 hod. do 11:20 hod. -      od 12:30 hod. do 14:30 hod.Obec  Jablonové podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a  drobný stavebný odpad  a  zákona č. 563/2009 Z. z.  o  správe  daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov spravuje daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, daň za  nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na základe zák. č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov Obec  Jablonové eviduje, registruje daňové subjekty, vykonáva daňové konanie, daňovú kontrolu a vymáha daňové nedoplatky.

Najväčší podiel na nepriaznivej situácii vo výbere daní a poplatkov v správe správcu daní a poplatkov majú daňoví neplatiči, ktorí si aj opakovane niekoľko rokov neplnia daňovú povinnosť voči správcovi daní a poplatkov.

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.decembru 2016, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla

- u fyzickej osoby (občana)              160,00 EUR

- u fyzickej osoby – podnikateľa     160,00 EUR

- u právnickej osoby                       1600,00  EUR

je vypracovaný na účely zverejnenia, na ktorý obec oprávňuje odsek 2, § 52, zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov je jednou z možností dosiahnuť čiastočné zníženie, prípadne odstránenie daňových nedoplatkov. V prípade uhradenia daňového nedoplatku, bude daňový dlžník zo zoznamu neplatičov vymazaný.

Obec Jablonové upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinná vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky, t.j. i tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 € v exekučnom konaní.

Zároveň vyzývame aj tých daňových dlžníkov, ktorých dlžná suma k 31.12.2016 nepresiahla sumu 160,- €  k úhrade svojho daňového nedoplatku  aby tak predišli vymáhaniu v exekučnom konaní. O výške nedoplatku a spôsobe úhrady sa môžete informovať osobne na Obecnom úrade Jablonové v čase úradných hodín alebo na tel. č. 034/7787132.

 

 


 

Informácie o obmedzení alebo o zákaze vstupu na územie vojenského obvodu  získate   na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky

www.mosr.sk
 


 

SMS oznamy obecného rozhlasu

Vážení občania,
obec Jablonové Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

dnes je: 29.3.2017

meniny má: Miroslav

webygroup

Úvodná stránka