Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Matričný úrad Jablonové

Zmeny v matričných zápisoch Osvedčovanie podpisov
Uzatvorenie manželstva Osvedčovanie listín
Sobáš s cudzincom

Zákon NR SR č. 154/1994 Z. z.

o matrikách v znení neskorších predpisov

Určenie otcovstva  
Úmrtie a zápis do matriky  

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrika poskytuje klientom okamžité informácie k matričným udalostiam (napr. uzatvorenie manželstva na území SR, v cudzine, narodenie, úmrtie, vydanie matričných dokladov a pod.)

Vydávanie matričných dokladov,  výpisov, nazeranie do matriky (rodný, sobášny, úmrtný list) – v zmysle § 18 Zákona NR SR 154/1994 Z. z. o matrikách
K vybaveniu je potrebné:
• osobne alebo písomne podať žiadosť na matričnom úrade
• uhradiť správny poplatok (osobne; pri poštovom doručení v obálke)
• ak za niekoho vybavujú rodinní príslušníci – v zmysle zákona sa za týchto považujú: manžel/-ka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti
Potrebné doklady:
• preukaz totožnosti
Matričný doklad si žiadateľ prevezme osobne, alebo sa mu zašle spolu s potvrdenkou o zaplatení.

Správny poplatok:  5,00 €  (úhrada priamo na matričnom úrade)

 


Zmeny v matričných zápisoch

 
K vybaveniu je potrebné:
• predložiť verejné listiny, vydané príslušnými úradmi (právoplatné rozsudky súdov, obvodných úradov a iných orgánov (napr. o nezrušiteľnom osvojení dieťaťa, o rozvode manželstva, o zmene mena alebo priezviska), kde nasleduje výmena matričného dokladu.
Potrebné doklady:
platný doklad totožnosti
• ak sa klient nemôže dostaviť, tak osvedčené splnomocnenie osobou, ktorá doklad  požaduje. V    tomto prípade i platný  doklad totožnosti splnomocnenca.

Správny poplatok: 5,00 € (úhrada priamo na matričnom úrade)

 

Uzatvorenie manželstva


Žiadosť o uzatvorenie manželstva sa vypĺňa a kompletizuje na matričnom úrade. Súčasťou je jej podpísanie oboma žiadateľmi pred matrikárkou!

K vybaveniu je potrebné:
osobne podať žiadosť na  matričnom úrade, v obvode ktorého má byť manželstvo uzavreté


Potrebné doklady pri sobáši občanov SR:
Slobodní: platné doklady totožnosti, rodné listy
• Rozvedení: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode
• Ovdovelí: platné doklady totožnosti, rodné listy, úmrtný list manžela/manželky, príp. právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho
• Maloletí: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o povolení súdu uzavrieť manželstvo 

 Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy
- rodný list tohto dieťaťa (vtedy dieťa bude užívať priezvisko manžela, ale ženích sa nestáva otcom tohto dieťaťa)

Tieto doklady sa vyžadujú aj vtedy, keby mali snúbenci sobáš na matričnom úrade mimo svojho trvalého pobytu.

Správne poplatky: (úhrada priamo na matričnom úrade)
Vydanie duplikátu matričného dokladu (sobášneho listu): 5,00 € 
Sobáš občana Jablonové na inom úrade (delegovanie sobáša): 16,50 €
Uzavretie manželstva v Jablonovom, ak ani jeden snúbenec nemá trvalý pobyt v Jablonovom (delegovaný sobáš): 16,50 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt: 199,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej doby: 16,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 66,00 €

 

SOBÁŠ S CUDZINCOM
(podľa § 28 Zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov)


K vybaveniu je zo strany cudzinca potrebné:
Aspoň 14 dní pred uzavretím manželstva predložiť nasledujúce dokumenty:
• rodný list
• doklad na preukázanie totožnosti (platný cestovný pas),
• doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva (podľa  zákonov  príslušného štátu),
• doklad o štátnom občianstve žiadateľa
• doklad o pobyte
• doklad o osobnom stave (slobodný,  rozvedený – vtedy aj právoplatný  rozsudok o rozvode manželstva, príp. úmrtný list manžela/-ky , ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov)

Správne poplatky (úhrada priamo na matričnom úrade)
Uzavretie manželstva občana SR s cudzincom 66,00 €. Sobáš občana Jablonové s cudzincom na inom matričnom úrade (delegovanie sobáša) 33,00 € .Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 € 
POTVRDENIE K UZAVRETIU MANŽELSTVA OBČANA (OBČIANKY) SR V CUDZINE
Spôsob vybavenia:
• na základe osobnej žiadosti
• poskytuje sa bezplatne
• matrikárka upozorní žiadateľa/-ku na nutnosť vyššieho overenia uvedeného potvrdenia na Obvodnom úrade v Malackách
Potrebné dokumenty:
• preukaz totožnosti


Úmrtie a zápis do matriky
Vybavíte na matričnom úrade, ak úmrtie nastalo v našom matričnom obvode!

K vybaveniu je potrebné:
3 x list o prehliadke mŕtveho (vydaný a potvrdený prehliadajúcim lekárom, ako aj ošetrujúcim lekárom)
• preukaz totožnosti nebohého
• preukaz totožnosti osoby, ktorá úmrtie vybavuje

Spôsob vybavenia:
• úmrtný list a žiadosť o príspevok pri úmrtí (tzv. pohrebné) vyhotoví matričný úrad
• služba je bezplatná


Určenie otcovstva


Zápisnicu pred narodením a po narodení dieťaťa vyplní matrikárka a vydá nový rodný list za správny poplatok.


1. URČENIE OTCOVSTVA PRED NARODENÍM DIEŤAŤA

K vybaveniu je potrebné:
preukaz totožnosti rodičov
• ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva

Spôsob vybavenia:
zápisnicou za prítomnosti oboch rodičov, ktorí ku dňu narodenia dieťaťa neboli manželmi


2. URČENIE OTCOVSTVA PO NARODENÍ DIEŤAŤA

K vybaveniu je potrebné:
• preukaz totožnosti rodičov
• ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva
• rodný list dieťaťa, príp. právoplatný rozsudok o zapretí otcovstva (vylúčenie manžela z otcovstva)
• vrátiť predchádzajúci rodný list
• odporúča sa určiť priamo na matrike, ktorá vydá rodný list dieťaťa

Spôsob vybavenia:
• zápisnicou za prítomnosti oboch rodičov, ktorí ku dňu narodenia dieťaťa neboli manželmi


Osvedčovanie podpisov

 

Matrika neosvedčuje podpisy na:  - listinách v cudzom jazyku,

                                                           - listinách, ktoré budú použité v zahraničí.
K vybaveniu potrebujete:
• listinu, na ktorej sa má podpis overiť
• preukaz totožnosti, príp. platný cestovný pas.

Správny poplatok
za overenie 1 podpisu: 1,50 €   (úhrada priamo na matričnom úrade)

 


Osvedčovanie listín

Matrika neosvedčuje: - listiny v cudzom jazyku /okrem českého/,

                                      - dvojjazyčné listiny. 

K vybaveniu potrebujete:
originál listiny, ktorá má byť osvedčovaná
• fotokópia osvedčovanej listiny

• preukaz totožnosti, príp. platný cestovný pas.
Správny poplatok: (úhrada priamo na matričnom úrade)
• za každú začatú stranu v slovenskom jazyku: 1,50 €
• za každú začatú stranu v českom jazyku: 3,00 €

 


Výpis alebo odpis z registra trestov

Služba    Výpis z registra trestov / Odpis registra trestov   je dostupná v režime   na počkanie  na najbližšej pošte:

                                  Malacky 1,       Zámocká 8, Malacky,

                                  Stupava,  Hlavná ulica 44, Stupava,

                                  Veľké Leváre,     Veľké Leváre  810.
 


 

SMS oznamy obecného rozhlasu

Vážení občania,
obec Jablonové Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

dnes je: 20.11.2017

meniny má: Félix

webygroup

Úvodná stránka