Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Úradná tabuľa

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA BRATISLAVSKÉHO KRAJA NA ROKY 2016 – 2020“

Obec Jablonové oznamuje verejnosti, že okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava ako príslušný orgán predložil obci Jablonové  dňa 19.07.2018 v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní v plyvov“)

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“

Podľa § 14 ods. 5 zákona o posudzovaní dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu  v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Záverečné stanovisko je občanom  k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade Jablonové,  v čase úradných hodín.

 
Ponuka na predaj poľnohospodárskeho pozemku v katastrálnom území obce Jablonové.

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 

 


 Oznámenie o uložení listovej zásielky  

Ševčíková Jana_31_08_2018.jpg

 
 


 

Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania
zákazky s nízkou hodnotou -
Projekt protipovodňovej ochrany – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania

zákazky s nízkou hodnotou

      (výzva na súťaž)

 

v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare).

Predmet zákazky:

„Projekt protipovodňovej ochrany – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie“

 

 

                                                                                      Ing. Ondrej Uhliarik

                                                                                  starosta obce Jablonové

                       

 

 V Jablonovom dňa 12.06.2017

 

 

1.Identifikácia osoby podľa §8 (ďalej v texte len „Zadávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Názov organizácie: Obec Jablonové

IČO: 00304808

Sídlo organizácie: Jablonové 197, 900 54 Jablonové

Kontaktná adresa: Jablonové 197, 900 54 Jablonové

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Uhliarik

Telefón: 034/7787132

E-mail: starosta@obecjablonove.sk

2.Predmet zákazky a druh zákazky

2.1 Názov predmetu zákazky: „Projekt protipovodňovej ochrany – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie“

2.2 Nomenklatúra

Spoločný slovník obstarávania (CPV)

71320000-7 Inžinierske projektovanie

71222000-0 Architektonické služby pre vonkajšie oblasti

2.3 Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služby

2.4 Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zhotovenie Diela pod názvom: Projekt protipovodňovej ochrany – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, v rozsahu a obsahu § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vrátane položkového rozpočtu stavby a výkazu výmer stavby.

Podrobný Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy.

3.Rozdelenie predmetu zákazky a variantné riešenie

3.1  Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

3.2  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

3.3 Zadávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.

4. Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

4.1 Miesto alebo miesta realizácie predmetu zákazky: Katastrálne územie Jablonové, okres Malacky, Bratislavský kraj.

NUTS kód: SK01

4.2 Termín realizácie predmetu zákazky: podľa návrhu zmluvy o dielo nachádzajúcej sa v prílohe č. 3 tejto výzvy

5.Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov     verejného     obstarávateľa a spolufinancovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia OPKZP-PO2-SC211-2017-21.

6.Lehota viazanosti ponuky

Ponuka predložená na základe tejto výzvy musí byť viazaná do: 31.12.2017

7.náklady na ponuku

7.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči zadávateľovi.

7.2 Ponuky doručené na adresu zadávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

8.Označenie obalu ponúk

8.1  Uchádzač  vloží ponuku do samostatnej obálky a označí ju údajmi: podľa bodu 8.2.

8.2 Na obálke musia byť uvedené nasledovné údaje: 

8.2.1 názov a adresa zadávateľa  uvedená v bode 1 tejto výzvy,

8.2.2 názov a adresa uchádzača,

8.2.3 heslo: „Neotvárať - Projekt protipovodňovej ochrany – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie“

9.Miesto a lehota na predkladanie ponuky

9.1 Ponuku je potrebné doručiť na adresu: Obec Jablonové, Jablonové 197, 900 54 Jablonové

Ponuku je možno doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na vyššie uvedenú adresu.

9.2 Lehota na predkladanie ponúk je 20.06.2017 do 10.00 hod.

10.Preskúmanie ponúk

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a sú platné, pričom vyhodnocovanie týchto ponúk je neverejné.  

11.Kritérium vyhodnocovania ponúk

11.1 Jediným kritériom na základe, ktorého budú ponuky vyhodnocované je najnižšia celková cena v EUR (s DPH).

11.2 Ponuky musia byť predložené v súlade s Prílohou č. 1 tejto výzvy.

11.3 Zadávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.

12.Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky je 40.210 EUR bez DPH.

13.Obsah ponuky

 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné dokumenty :

13.1 Vyplnená Príloha č. 1 tejto výzvy – Krycí list

13.2 Doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača realizovať predmet zákazky – doklad o oprávnení poskytovať služby (Výpis z obchodného resp. živnostenského registra). Uchádzač tento doklad predkladá ako kópiu originálu alebo ako úradne overenú kópiu originálu alebo ako originál.

13.3 Vyplnená príloha č. 3 tejto výzvy – Zmluva o dielo – uchádzač vyplní čl. I.2 – údaje zhotoviteľa a čl. V.1 – cena za dielo, na konci zmluvy doplní miesto a dátum podpisu, pečiatku a podpis oprávnenej osoby za uchádzača.

14.Podmienky predkladania ponuky

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo  v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v českom jazyku). 

15.Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva

Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

16.Podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky. Osobné postavenie (doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky) preukazuje každý uchádzač, ktorý predloží ponuku. Požadovaný doklad uchádzač predloží ako kópiu originálu alebo úradne overenú kópiu originálu alebo ako originál. Ak uchádzač nesplní požadovanú podmienku účasti podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z predmetného zadávania zákazky, vylúčený.

17.Navrhnutý spôsob vzniku záväzku a trvanie záväzku

Spôsob vzniku záväzku: na základe Zmluvy o dielo (návrh zmluvy o dielo sa nachádza v prílohe č. 3 tejto výzvy)

Trvanie záväzku: v zmysle návrhu zmluvy o dielo

18.Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk vybraným potenciálnym uchádzačom a zverejnenie výzvy na webovom sídle zadávateľa

Dátum zaslania výzvy vybraným potenciálnym uchádzačom: 12.06.2017

Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle zadávateľa: 12.06.2017

19.   Ďalšie podmienky

19.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených Cenových ponúk (vrátane Cenovej ponuky vyhodnotenej ako úspešnej), ako aj právo kedykoľvek ukončiť tento prieskum trhu. O ukončení tohto prieskumu trhu bude verejný obstarávateľ bezodkladne informovať všetkých uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktoré vyzval na predloženie ponuky.

19.2 Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej Cenovej ponuky.

Neoddeliteľná príloha tejto výzvy (v zverejnenom subore na stiahnutie):       

Príloha č. 1 – Krycí list  

Príloha č. 2 – Podrobný opis predmetu zákazky

Príloha č. 3 – Zmluva o dielo


 
Kompletné podklady výzvy na predkladanie ponúk - Projekt protipovodňovej ochrany - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

 

SMS oznamy obecného rozhlasu

Vážení občania,
obec Jablonové Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

dnes je: 23.9.2018

meniny má: Zdenka

webygroup

Úvodná stránka