Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Matričný úrad Jablonové

Zmeny v matričných zápisoch Osvedčovanie podpisov
Uzatvorenie manželstva Osvedčovanie listín
Sobáš s cudzincom

Zákon NR SR č. 154/1994 Z. z.

o matrikách v znení neskorších predpisov

Určenie otcovstva  
Úmrtie a zápis do matriky  

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrika poskytuje klientom okamžité informácie k matričným udalostiam (napr. uzatvorenie manželstva na území SR,  narodenie, úmrtie, vydanie matričných dokladov a pod.)

Vydávanie matričných dokladov,  výpisov, nazeranie do matriky (rodný, sobášny, úmrtný list) – v zmysle § 18 Zákona NR SR 154/1994 Z. z. o matrikách
K vybaveniu je potrebné:
• osobne alebo písomne podať žiadosť na matričnom úrade
• uhradiť správny poplatok (osobne; pri poštovom doručení v obálke)
• ak za niekoho vybavujú rodinní príslušníci – v zmysle zákona sa za týchto považujú: manžel/-ka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti
Potrebné doklady:
• preukaz totožnosti
Matričný doklad si žiadateľ prevezme osobne, alebo sa mu zašle spolu s potvrdenkou o zaplatení.


Zmeny v matričných zápisoch

 
K vybaveniu je potrebné:
• predložiť verejné listiny, vydané príslušnými úradmi (právoplatné rozsudky súdov, obvodných úradov a iných orgánov (napr. o nezrušiteľnom osvojení dieťaťa, o rozvode manželstva, o zmene mena alebo priezviska), kde nasleduje výmena matričného dokladu.
Potrebné doklady:
platný doklad totožnosti
• ak sa klient nemôže dostaviť, tak osvedčené splnomocnenie osobou, ktorá doklad  požaduje. V    tomto prípade i platný  doklad totožnosti splnomocnenca.


Uzatvorenie manželstva

Uzavretie manželstva sa začína vybavovať na príslušnom matričnom úrade podľa trvalého bydliska ktoréhokoľvek zo snúbencov.
Doklady potrebné na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na príslušnom matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva alebo pred orgánom registrovanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti (ďalej len „orgán cirkvi“).
Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorý nie je príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, matričný úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov prevezme doklady potrebné na uzavretie manželstva a vyhotoví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom obce alebo mestskej časti (delegácia sobáša).
Doklady a povolenie príslušný matričný úrad zasiela matričnému úradu, v ktorého obvode sa bude manželstvo uzatvárať.
Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, príslušný matričný úrad (podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov), ktorý prevzal od snúbencov vyplnené predpísané tlačivo (žiadosť o uzavretie manželstva) a potrebné doklady na uzavretie manželstva, ich prekontroluje a overí správnosť údajov v tlačive svojím podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky.


Potrebné doklady pri sobáši občanov SR:
Slobodní: platné doklady totožnosti, rodné listy
• Rozvedení: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode
• Ovdovelí: platné doklady totožnosti, rodné listy, úmrtný list manžela/manželky, príp. právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho
• Maloletí: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o povolení súdu uzavrieť manželstvo 

 Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy
- rodný list tohto dieťaťa (vtedy dieťa bude užívať priezvisko manžela, ale ženích sa nestáva otcom tohto dieťaťa)

SOBÁŠ S CUDZINCOM
(podľa § 28 Zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov)


K vybaveniu je zo strany cudzinca potrebné:
Aspoň 14 dní pred uzavretím manželstva predložiť nasledujúce dokumenty:
• rodný list
• doklad na preukázanie totožnosti (platný cestovný pas),
• doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
• doklad o štátnom občianstve žiadateľa,
• doklad o pobyte,
• doklad o osobnom stave (slobodný,  rozvedený – vtedy aj právoplatný  rozsudok o rozvode manželstva, príp. úmrtný list manžela/-ky , ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov)Úmrtie a zápis do matriky
Vybavíte na matričnom úrade, ak úmrtie nastalo v našom matričnom obvode!

K vybaveniu je potrebné:
3 x list o prehliadke mŕtveho (vydaný a potvrdený prehliadajúcim lekárom, ako aj ošetrujúcim lekárom)
• preukaz totožnosti nebohého
• preukaz totožnosti osoby, ktorá úmrtie vybavuje

Spôsob vybavenia:
• úmrtný list a žiadosť o príspevok pri úmrtí (tzv. pohrebné) vyhotoví matričný úrad
• služba je bezplatná


Určenie otcovstva


1. URČENIE OTCOVSTVA PRED NARODENÍM DIEŤAŤA

K vybaveniu je potrebné:
preukaz totožnosti rodičov
• ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva

Spôsob vybavenia:
zápisnicou za prítomnosti oboch rodičov, ktorí ku dňu narodenia dieťaťa neboli manželmi


2. URČENIE OTCOVSTVA PO NARODENÍ DIEŤAŤA

K vybaveniu je potrebné:
• preukaz totožnosti rodičov
• ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva
• rodný list dieťaťa, príp. právoplatný rozsudok o zapretí otcovstva (vylúčenie manžela z otcovstva)
• vrátiť predchádzajúci rodný list
• odporúča sa určiť priamo na matrike, ktorá vydá rodný list dieťaťa

Spôsob vybavenia:
• zápisnicou za prítomnosti oboch rodičov, ktorí ku dňu narodenia dieťaťa neboli manželmi


Osvedčovanie podpisov

 

Obec neosvedčuje podpisy na:  - listinách v cudzom jazyku,

                                                       - listinách, ktoré budú použité v zahraničí.
K vybaveniu potrebujete:
• listinu, na ktorej sa má podpis overiť
• preukaz totožnosti, príp. platný cestovný pas.

 


Osvedčovanie listín

Obec neosvedčuje :

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
  • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
  • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
  • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, príp. ak je listina z časti v cudzom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Vyššie uvedené úkony vykonáva výlučne len NOTÁR!

K vybaveniu potrebujete:
originál listiny, ktorá má byť osvedčovaná
• fotokópia osvedčovanej listiny

• preukaz totožnosti, príp. platný cestovný pas. 


 

SMS oznamy obecného rozhlasu

Vážení občania,
obec Jablonové Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka